Obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenia a pojmy

1. Predmetné Obchodné podmienky upravujú rozsah práv a povinností prevádzkovateľa a používateľov v rámci poskytovania a využívania služieb na portáli bytybezrealitky.sk (ďalej len „Obchodné podmienky“).

2. Prevádzkovateľom portálu bytybezrealitky.sk (ďalej len „Portál“) a poskytovateľom služieb je samostatne zárobkovo – činná osoba podnikajúca pod obchodným menom: Radovan Strenk, s miestom podnikania: Mierová 8, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 43 147 780, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Stará Ľubovňa pod číslom živnostenského registra: 710-9329 (ďalej len „Živnostenské oprávnenie“) (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

3. Prevádzkovateľ je autorom, vlastníkom a správcom Portálu a celého jeho obsahu a na základe Živnostenského oprávnenia je oprávnený prevádzkovať Portál.

4. Používateľom Portálu je každá súkromná fyzická osoba a právnická osoba okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 8 tohto článku, ktorá si na Portáli cez jeho časť „Môj účet“ založí a používa  svoj účet (ďalej len „Účet“) a následne využíva služby Portálu  (ďalej len „Používateľ“).

5. Návštevníkom je každá fyzická osoba a právnická osoba okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 8 tohto článku, ktorá používa Portál bez toho, že by si založila a následne používala svoj Účet, Portál používa len na vyhľadanie nehnuteľnosti, o ktorej kúpu má záujem, respektíve, ktorú si chce zobrať do prenájmu alebo podnájmu  tak ako je uvedené v bode 7.2. tohto článku (ďalej len „Návštevník“).

6. Používateľ sa registruje na Portáli a vytvorí si Účet tak ako je uvedené v bode 4 tohto článku. Návštevník si Účet nevytvára, vykonáva len vyhľadávanie tak, ako je uvedené v bode 5 tohto článku.

 

7. Prevádzkovateľ na Portáli poskytuje Používateľovi službu tým, že:

7.1. Používateľ si prostredníctvom Portálu objedná u  Prevádzkovateľa inzerciu nehnuteľnosti – bytu, mezonetu, apartmánu, ateliéru, rodinného domu, bungalovu, zrubového domu, montovaného domu, vidieckeho domu, chaty, stavebného pozemku, alebo inej nehnuteľnosti (ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo len „Nehnuteľnosti“), za účelom:

7.1.1. predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti, ak je jej vlastníkom alebo dať časť Nehnuteľnosti do podnájmu, ak je nájomníkom oprávneným na základe uzavretej nájomnej zmluvy dať časť Nehnuteľnosti, ktorá mu bola prenajatá, ďalej do podnájmu, alebo

7.1.2. kúpy Nehnuteľnosti alebo Nehnuteľnosť chce zobrať do prenájmu alebo si chce časť Nehnuteľnosti zobrať do podnájmu, (ďalej len „Inzercia“ alebo len „Inzerát“), ktorá je spoplatnená podľa cenníka uvedeného v bode 6 čl. II.

7.2. Návštevníkovi umožňuje prehľadávať Inzerciu na Portáli bezplatne a kontaktovať tak Používateľa.

 

8. Portál nie je prístupný a nesmie ho využívať žiadna fyzická osoba ani právnická osoba, ktorá podniká v predmete činnosti – realitná činnosť a ponúka na predaj a prenájom nehnuteľnosť, ktorej nie je vlastníkom alebo ponúka časť nehnuteľnosti do podnájmu, na ktorú nemá uzavretú nájomnú zmluvu, ktorá by ju na to oprávňovala, a to za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osoby, ktorá je s ňou v pracovnom vzťahu alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu, najmä ak táto osoba vystupuje ako jej realitný maklér,  ďalej ak je s ňou v akomkoľvek zmluvnom alebo inom obdobnom vzťahu, výsledkom ktorého je činnosť priamo alebo nepriamo smerujúca alebo má znaky realitnej činnosti. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností za osobu uvedenú v tomto bode sa považuje akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva takú činnosť, že jej výsledkom na Portáli bude predaj alebo prenájom inej nehnuteľnosti, než tej, ktorú vlastní alebo danie do podnájmu, pričom  nemá oprávnenie dať ju do podnájmu (ďalej len „Realitná kancelária“ alebo len „Realitný maklér“ alebo len „Realitná činnosť“). V prípade, ak Realitná kancelária hľadá nehnuteľnosť na kúpu, prenájom alebo podnájom pre svojho klienta a to aj za odplatu, sa toto jej konanie nepovažuje za Realitnú činnosť, a môže si vytvoriť Účet a zaplatiť zverejnenie Inzerátu podľa cenníka podľa bodu 9 toho článku.

 

9. Vzhľadom na bod 8 tohto článku Prevádzkovateľ teda neumožňuje založenie Účtu a objednanie si Inzercie Realitnou kanceláriou, okrem:

9.1. Realitnej kancelárie, ktorá má záujemcu o kúpu, prenájom alebo podnájom a hľadá preňho určitú nehnuteľnosť, a to aj a odplatu,

9.2. ak Realitná kancelária vystupuje ako vlastník nehnuteľnosti a súkromná osoba a má záujem  založiť si Účet a objednať Inzerciu  za týmto účelom,

9.3. ide o akúkoľvek osobu fyzickú alebo právnickú, ktorá je developer alebo investor, a ktorej nehnuteľnosť ešte len má vzniknúť alebo už vznikla, pričom tento má záujem o založenie Účtu a objednanie Inzercie pre svoju nehnuteľnosť alebo svoj projekt.

 

10. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Portál bol založený za účelom vytvorenia inzertného priestoru na publikovanie Inzerátov pre stret ponuky a dopytu  Používateľov bez  Realitných kancelárií. Teda vyhlasuje, že cieľom Portálu nie je požadovať od Používateľov akúkoľvek odplatu z predaja, kúpy, prenájmu alebo podnájmu, ktoré budú predmetom a obsahom Inzercie. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať odplatu za zverejnenie Inzercie na Portáli podľa platného cenníka podľa čl. II.

11. Prevádzkovateľ je dosiahnuteľný ako technická podpora, na reklamácie a celkovo na emailovej adrese: info@bytybezrealitky.sk (ďalej len „Email“) alebo na telefónnom čísle: +421 903 534 893 (ďalej len „Kontakt“).

12. Adresa pre doručovanie písomností pre Prevádzkovateľa je: Mierová 8,  064 01 Stará Ľubovňa (ďalej len „Adresa“).

13. Bankovým účtom Prevádzkovateľa je účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK34 0200 0000 0016 5780 6353 (ďalej len „Bankový účet“).

14. Prevádzkovateľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), preto akékoľvek platby, ktoré sú účtované v zmysle týchto Obchodných podmienok, sú platbami bez DPH. Ak sa Prevádzkovateľ v budúcnosti stane platiteľom dane z pridanej hodnoty, k akýmkoľvek platbám, ktoré sú účtované v zmysle týchto Obchodných podmienok, bude účtovaná DPH podľa aktuálnej sadzby v zmysle platných právnych predpisov.

 

II. Pravidlá Inzercie, Cenník a Reklamácia

1. Prevádzkovateľ poskytuje balíky Inzercie tak ako sú tieto uvedené v bodoch 2, 3, a 4 tohto článku.

2. Na Portáli sa Inzercia zobrazuje v zozname postupne od najnovšieho po najstarší (ďalej len „Zoznam Inzercie“) Ide o tzv. základné inzeráty, ktoré nie sú ani zvýraznenými inzerátmi (bod 3 tohto článku) ani topovanými inzerátmi (bod 4 tohto článku). V Zozname Inzercie sa tak objavujú stále novšie a novšie inzeráty, ktoré sú základnými inzerátmi. Používateľ si môže u Prevádzkovateľa objednať tento základný balík tzv. základný inzerát (ďalej len „Základný inzerát“ alebo len „Základné inzeráty“ alebo len „Základný balík“). Základný inzerát sa zobrazuje v Zozname Inzercie medzi ostatnými Základnými inzerátmi. V Zozname Inzercie Základných inzerátov sa tak objavujú stále novšie a novšie Základné inzeráty, ktoré posúvajú Nehnuteľnosť Používateľa, ktorý si objednal Základný inzerát na túto Nehnuteľnosť, na nižšie pozície. Ak si teda Používateľ zvolí Základný inzerát, ktorým zverejnil svoju Nehnuteľnosť,  tento sa bude posúvať medzi staršie Základné inzeráty Zoznamu Inzercie  v závislosti od počtu novo pridaných Základných inzerátov. Inzercia prebieha bez zvýraznenia (bod 3 tohto článku) a bez topovania (bod 4 tohto článku). Uverejnenie Základného inzerátu trvá 40 dní,  3 dni pred uplynutím tohto obdobia Používateľ obdrží správu (Emailom) o ukončení Základného balíka od Prevádzkovateľa. V prípade, ak Používateľ má záujem o ďalšie zverejňovanie, vo svojom Účte si môže zakúpiť ďalší Základný balík na 40 dní - v Inzeráte cez tlačidlo zverejniť a potom vybrať balík. Ak si Používateľ po uplynutí doby 40 dní nevyberie žiaden typ Inzercie, jeho Základný inzerát už nebude viditeľný, ani zverejnený v zozname Základných inzerátov, tento zostane uložený v jeho Účte v časti „Moje inzeráty“. Ak Základný inzerát je pre Používateľa nepotrebný, lebo splnil svoj účel, je potrebné, aby tento Používateľ vymazal, aby ho nekontaktovali ďalšie osoby.

3. Ak má Používateľ záujem, aby jeho Inzercia bola lepšie viditeľná, môže si u Prevádzkovateľa objednať zvýraznenie inzerátu, respektíve zvýraznený inzerát (ďalej len „Zvýraznený inzerát“ alebo len „Zvýraznené inzeráty“ alebo len „Zvýraznený balík“). Vďaka zvýraznenej funkcii je inzerát Používateľa farebne odlíšený od ostatných Základných inzerátov vo forme bielo – sivej zebry a tak zvyšuje šancu pre Používateľa, že jeho Nehnuteľnosť, ktorú uverejnil Zvýrazneným inzerátom, splní rýchlejšie svoj účel. Uverejnenie Zvýrazneného inzerátu trvá 40 dní  a  3 dni pred uplynutím tohto obdobia Používateľ obdrží správu (Emailom) o ukončení zvýraznenia.  Ak má Používateľ záujem, aby bol tento inzerát zvýraznený aj naďalej, môže si cez svoj Účet zakúpiť opätovné zvýraznenie na 40 dní – v Inzeráte cez tlačidlo zverejniť a potom vybrať balík. Ak si Používateľ po uplynutí doby 40 dní nevyberie žiaden typ Inzercie, jeho Zvýraznený inzerát už nebude viditeľný, ani zverejnený v zozname Základných inzerátov, tento zostane uložený v jeho Účte v časti „Moje inzeráty“. Ak Zvýraznený inzerát je pre Používateľa nepotrebný, lebo splnil svoj účel, je potrebné, aby tento Používateľ vymazal, aby ho nekontaktovali ďalšie osoby.

4. Ak má Používateľ záujem, aby jeho Inzercia bola dobre viditeľná a objavovala sa na hlavnej stránke Portálu, môže si u Prevádzkovateľa objednať topovanie inzerátu, respektíve topovaný inzerát (ďalej len „Topovaný inzerát“ alebo len „Topované inzeráty“ alebo len „Topovaný balík“). Vďaka funkcii topovania inzerátu bude Topovaný inzerát Používateľa zaradený do Zoznamu Inzercie s najviditeľnejšími inzerátmi  – Topované inzeráty na hlavnej stránke Portálu tak, aby bol takýto Topovaný inzerát zobrazovaný čo najčastejšie. V Zozname Inzercie však môže byť viacero novších Topovaných inzerátov, ktoré posúvajú Topovaný inzerát Používateľa, ktorým uverejnil svoju Nehnuteľnosť, z pozície zľava doprava. Takýto Topovaný inzerát Používateľa bude však viditeľný aj pri vyššom počte Topovaných inzerátov, pretože pohyblivé okno (slider) Topovaných inzerátov  na hlavnej stránke Portálu sa automaticky obmieňa buď samostatne v určitom časovom  úseku alebo ak Používateľ presunie kurzor počítačovej myši na dolný okraj pohyblivého okna (slidera) na grafický znak v tvare kruhu, ktorých môže byť niekoľko a kde každý znamená, že ide o ďalšie pohyblivé okno (slider) s Topovanými inzerátmi, a následne pohybuje kurzorom počítačovej myši po jednotlivých grafických znakoch v tvare kruhu, zobrazujú sa mu ďalšie pohyblivé okná (slidre) s Topovanými inzerátmi. Uverejnenie Topovaného inzerátu trvá 40 dní  a  3 dni pred uplynutím tohto obdobia Používateľ obdrží správu (Emailom) o ukončení topovania.  Ak má Používateľ záujem, aby bol tento inzerát topovaný aj naďalej, môže si cez svoj Účet zakúpiť opätovné topovanie na 40 dní – v Inzeráte cez tlačidlo zverejniť a potom vybrať balík. Ak si Používateľ po uplynutí doby 40 dní nevyberie žiaden typ Inzercie, jeho Topovaný inzerát už nebude viditeľný, ani zverejnený v zozname Topovaných  inzerátov, tento zostane uložený v jeho Účte v časti „Moje inzeráty“. Ak Topovaný inzerát je pre Používateľa nepotrebný, lebo splnil svoj účel, je potrebné, aby tento Používateľ vymazal, aby ho nekontaktovali ďalšie osoby.

5. Doba platnosti Inzercie je stanovená na 200 dní (ďalej len „Platnosť Inzercie“). V lehote 3 dni pred uplynutím uvedeného obdobia Používateľ obdrží od Prevádzkovateľa (Emailom) upozornenie na obnovenie inzerátu (jedného z balíkov). Ak si Používateľ do uplynutia Platnosti Inzercie nezakúpi žiaden z balíkov inzercie, bude inzerát Používateľa automaticky vymazaný.

 

6. Cena za balíky:

6.1. Cena za Základný balík je vo výške 7,00 Eur,

6.2. Cena za Zvýraznený balík je vo výške 19,90 Eur,

6.3. Cena za Topovaný balík je 29,90 Eur,

(ďalej len „Cenník“).

 

7. Platby za balíky Prevádzkovateľ umožňuje a tieto sa uskutočňujú cez platobnú bránu „Besteron“, kde si Používateľ môže vybrať jednu z bezhotovostných platobných metód (spôsobov platby) tejto platobnej brány (on-line platba kartou, platba prevodom cez bankový účet cez platobné tlačidlo príslušnej banky a podobne). Prevádzkovateľ týmto upovedomuje Používateľa, že podrobné informácie a postup pri platbe za Inzerciu sa nachádzajú na Portáli a zobrazia sa pri zadávaní platby za Inzerciu (ďalej len „Spôsob a postup platby za Inzerciu“). V prípade, ak by táto časť Obchodných podmienok neobsahovala ustanovenia, ktoré obsahujú Spôsob a postup platby za Inzerciu, tieto sa považujú za neoddeliteľnú súčasť Obchodných podmienok v ich znení na Portáli.   

8. Platba za balík služieb musí byť pripísaná na Bankový Účet Prevádzkovateľa najneskôr do 7 dní odo dňa zadania Inzercie a zakúpenia príslušného balíka  a považuje sa za riadne a včas uhradenú dňom jej pripísania na účet Prevádzkovateľa najneskôr v posledný deň lehoty. Ak platba v uvedenej lehote nebude pripísaná na Bankový Účet Prevádzkovateľa, zadanie Inzerátu sa považuje za neplatné a Prevádzkovateľ má právo zrušiť Inzerát a aj Účet Používateľa. Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný vrátiť  došlú oneskorenú platbu Používateľovi späť na jeho bankový účet.  

9. Prevádzkovateľ týmto upovedomuje Používateľa, že podrobné informácie o jednotlivej Inzercii – Základnej inzercii, Zvýraznenej inzercii alebo Topovanej inzercii, týkajúce sa najmä, nie však výlučne, jej systematiky, fungovania, doby platnosti a podobne v zmysle vyššie uvedeného, sa zobrazujú ako „Návod“ priamo pri nej cez informačné pole „ v krúžku“ (ďalej len „Návody k Inzercii“). Obsahom takýchto podrobných informácií môžu byť aj informácie (dočasného alebo trvalého charakteru) o rôznych zľavách na Inzerciu a pod. V prípade, ak by táto časť Obchodných podmienok neobsahovala ustanovenia, ktoré obsahujú Návody k Inzercii, tieto sa považujú za neoddeliteľnú súčasť Obchodných podmienok v ich znení na Portáli.

10. Po úspešnom zaplatení za balík služieb v zmysle bodov 6, 7 a 8 tohto článku Používateľom, v zmysle príslušných platných daňových predpisov Prevádzkovateľ vystaví Používateľovi daňový doklad – faktúru na základe Používateľom zadaných daňových údajov v minimálnom rozsahu, a to pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, pri právnickej osobe: názov, sídlo, IČO, DIČ (ďalej len „Povinné fakturačné údaje“) najneskôr však do 15 dní odo dňa dodania služby Prevádzkovateľom Používateľovi. Prevádzkovateľ zašle Používateľovi faktúru na email oznámený Používateľom, a to v elektronickej podobe, pričom elektronická podoba faktúry sa považuje za plnohodnotný daňový doklad. Ak takto vystavená faktúra nebude spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa platných daňových predpisov alebo Prevádzkovateľ sa pri vyplnení daňového doklady pomýli v Povinných fakturačných údajoch teda spraví v nich chybu spočívajúcu v písaní, počítaní alebo pôjde o inú zrejmú nesprávnosť (ďalej len „Chyba vo fakturačných údajoch“), pričom nie je podstatné, či ho na takúto chybu upozorní Používateľ alebo na ňu príde Prevádzkovateľ sám, je Prevádzkovateľ povinný takýto chybný údaj v daňovom doklade bezodkladne odstrániť a takýto opravený daňový doklad bezodkladne zaslať Používateľovi na emailovú adresu Používateľa. V prípade, ak  Používateľ poskytne nesprávne Povinné fakturačné údaje Prevádzkovateľovi vplyvom čoho príde zo strany Prevádzkovateľa k vystaveniu chybného daňového dokladu  a teda pôjde o Chybu vo fakturačných údajoch, je Používateľ oprávnený reklamovať u Prevádzkovateľa takúto faktúru, a to 7 dní odo dňa jej vystavenia. Ak si Používateľ v tejto lehote toto právo na opravu faktúry neuplatní, nemá nárok na opravu takejto faktúry. Ak si Používateľ uplatní toto právo včas v zmysle vyššie uvedeného, Prevádzkovateľ je povinný faktúru opraviť do 7 dní odo dňa včasného zaslania chybnej faktúry Používateľom.

11. Prevádzkovateľ prijíma reklamácie Používateľov Emailom alebo poštou na Adrese. Používateľ môže svoju reklamáciu zaslať do 10 dní odo dňa, kedy zistil pochybenie zo strany Prevádzkovateľa, a v prípade, ak si toto právo neuplatní v danej lehote, toto právo stráca. Ak bude reklamácia Používateľa včas zaslaná a bude oprávnená, Prevádzkovateľ ju vybaví do 30 dní odo dňa jej obdržania. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu buď tak, že vadný stav odstráni alebo poskytne zľavu z ceny z Balíka vo výške 50 %.

 

III. Rozsah práv a povinností Používateľa, Návštevníka

1. Používateľ je oprávnený založiť si na Portáli Účet a prostredníctvom neho si u Prevádzkovateľa objednať Inzerciu za cenu podľa Cenníka. Pre úspešné založenie Účtu je Používateľ povinný zadať do formulára povinné údaje základnom rozsahu, a to uvedením pokiaľ je:

1.1. Fyzická osoba – mena, priezviska, adresy, telefónu, e-mailu, hesla, zopakovaním hesla,

1.2. Právnická osoba – názvu organizácie, adresy, IČO, DIČ, mena a priezviska zastupujúcej osoby, telefónu, e-mailu, hesla, zopakovaním hesla,

1.3. Realitný maklér - mena, priezviska, adresy, telefónu, e-mailu, hesla, zopakovaním hesla,

1.4. Realitná kancelária - názvu organizácie, adresy, IČO, DIČ, mena a priezviska zastupujúcej osoby, telefónu, e-mailu, hesla, zopakovaním hesla,

pričom všetky povinné údaje sú na Portáli označené červenou hviezdičkou (ďalej len „Povinné údaje“).

 

2. Používateľ je povinný zadať Povinné údaje, ktoré sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti.

3. Používateľ je povinný pri založení Účtu vyjadriť súhlas s  Obchodnými podmienkami,  Používateľ je oprávnený pri založení Účtu vyjadriť svoju vôľu, že si neželá zverejňovať svoje kontaktné údaje pri Inzeráte z dôvodu zneužitia Realitnými kanceláriami, v takom  prípade bude Používateľ môcť byt kontaktovaný len na základe zaslanej správy, ktorej vyplnenie bude možné prostredníctvom formulára nachádzajúceho sa pri Inzeráte v časti Majiteľ cez príkaz „Kontaktuj Majiteľa“, za účelom reagovania a kontaktovania Používateľa.

4. Po úspešnom založení Účtu je Účet vytvorený a Používateľ sa doňho môže prihlásiť prostredníctvom ním zadanej emailovej adresy a hesla. V prípade, ak heslo zabudne, je možné ho obnoviť prostredníctvom funkcie „Obnoviť zabudnuté heslo“, ktoré Portál ponúka v časti „Prihlásiť sa“. Ak príde k zmene Povinných údajov, Používateľ je povinný nahlásiť ich zmenu Prevádzkovateľovi do 3 dní, odkedy ich zmena nastala. Prevádzkovateľ a Používateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o Povinných údajoch.

5. Po založení Účtu je Používateľ oprávnený vytvoriť Inzerát na svoju Nehnuteľnosť. Za účelom vytvorenia efektívneho Inzerátu môže postupovať podľa jednotlivých návodov ako vytvoriť inzerát na konkrétnu nehnuteľnosť, ktoré sú mu k dispozícii na Portáli (ďalej len „Návody“). Používateľ je povinný pri vytváraní Inzerátu zadať okrem všetkých Povinných údajov, aj všetky ďalšie doplňujúce údaje a fotografie uvedené v Návodoch, ktoré sú označené červenou hviezdičkou, ak ich doplnenie Prevádzkovateľ požaduje cez Návody na Portáli na to, aby bol vytvorený efektívny inzerát, inak nebude môcť ďalej pokračovať vo vytváraní Inzerátu, načo ho Prevádzkovateľ týmto vyslovene upozorňuje (ďalej len „Údaje požadované pri Návodoch“). Používateľ sa zaväzuje zadávať do systému fotografie, ktoré spĺňajú požiadavky podľa týchto obchodných podmienok, Používateľ je oprávnený ich použiť pre potreby inzercie na portáli a ďalej fotografie, ktoré nezachytávajú iné osoby ako je osoba Používateľa alebo jeho zástupca, a tiež fotografie neobsahujúce osobné údaje tretích osôb. Tak isto systém Portálu Používateľa upozorní na náležitosti Inzerátu, t.j. či má všetky povinné polia – Povinné údaje a Údaje požadované pri Návodoch vyplnené. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto Prevádzkovateľ oboznamuje Používateľa, že je povinný vyplniť všetky povinné údaje  (Povinné údaje a Údaje požadované pri Návodoch), na ktoré ho Návody upozorňujú. Následne si Používateľ zvolí Balík Inzercie, ktorý si chce zaplatiť  a tento zaplatí postupom podľa Cenníka.

6. Po vytvorení Účtu, Inzerátu a zaplatení jedného z balíkov Inzercie v súlade s týmito Obchodnými podmienkami a potom, čo Prevádzkovateľ skontroluje, či zadanie Inzerátu a platba za Inzerát prebehla v poriadku tak ako je uvedené v čl. II.,  najneskôr do 24 hodín Používateľ od Prevádzkovateľa obdrží potvrdzujúci Email o úspešnom pridaní Inzerátu - objednávku. Následne tiež Prevádzkovateľ zašle Používateľovi faktúru v súlade s čl. II.

7. Prevádzkovateľ týmto oboznamuje Používateľa, že Účet sa môže stať nedostupným na určitý obmedzený čas z dôvodu údržby Portálu.

8. Používateľ je oprávnený používať Povinné údaje výlučne sám a pre svoje účely a nie je oprávnený ich poskytnúť akejkoľvek inej osobe na používanie. V prípade, ak Používateľ sprístupní alebo poskytne Povinné údaje alebo prišlo k použitiu Povinných údajov Používateľa akoukoľvek formou, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti Používateľa, za škodu, ktorá tým vznikne Používateľovi, Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Prevádzkovateľ je oprávnený za takéto použitie Povinných údajov požadovať od Používateľa zmluvnú pokutu uvedenú v bode 4 čl. IV..

9. Používateľ tým, že si vytvorí Účet vyjadruje svoj súhlas s tým, že nezverejňuje Inzerciu, ktorou by inzeroval nehnuteľnosti tretej osoby či osôb a vykonával by tak Realitnú činnosť okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

10. Používateľ nie je oprávnený uverejniť žiadnu Inzerciu, ktorou by mohol vzniknúť nárok, právo, plnenie akejkoľvek tretej osobe alebo, ktorou alebo za ktorú by mohla byť vyvodená akákoľvek právna zodpovednosť. Ak sa tak stane, Používateľ vyhlasuje, že za takéto nároky a právnu zodpovednosť zodpovedá výlučne on sám ako Používateľ.

11. Používateľ je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie účtu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, a to zaslaním svojho emailu na Email Prevádzkovateľa.

 

12. Na Portáli má Používateľ výslovne zakázané hlavne do Inzercie:

12.1. písať celé slová a vety veľkými písmenami,

12.2. do názvu alebo obsahu Inzercie vkladať špeciálne znaky, adresy webstránok, Html značky, obchodné znaky, reklamu,

12.3. vkladať neautorizované obrázky, fotografie,

12.4. vkladať akýkoľvek obsah, ktorý by znemožňoval dosiahnutie účelu Inzercie, pre ktorý bol zriadený,

12.5. uvádzať osobné údaje osôb odlišných od Používateľa alebo jeho zástupcov, vrátane podobizne takýchto osôb bez ich súhlasu.

 

13. Na Návštevníka sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky do takej miery a má také práva a povinnosti ako Používateľ, v akom sa má podľa nich správať a riadiť a v akom ich môže využívať vzhľadom na svoj status „Návštevníka“. 

 

IV. Rozsah práv a povinností Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť Účet Používateľa a/alebo odstrániť Inzerciu Používateľa v týchto prípadoch:

1.1. Používateľ poruší akékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok,

1.2. Predmetom Inzercie Používateľa nie je Nehnuteľnosť,

1.3. Predmetom Inzercie je dvakrát tá istá Nehnuteľnosť,

1.4. Používateľ nie je vlastníkom Nehnuteľnosti,

1.5. Inzerciu zverejnila Realitná kancelária,

1.6. Inzercia je v rozpore s právnym poriadkom SR,

1.7. Inzercia sa prieči dobrým mravom,

1.8. Používateľ používa vulgarizmy v Inzercii,

1.9. Účet Používateľa nie je aktívny dlhšie ako 1 rok,

1.10. Inzerát Používateľa nie je aktívny po dobu dlhšiu ako 200 dní,

1.11. Akýmkoľvek svojím konaním narúša, ohrozuje Portál alebo bráni v jeho používaní a využívaní inými Používateľmi,

1.12. Na vlastnú žiadosť Používateľa.

 

2. Ak Používateľov Účet bol zrušený Prevádzkovateľom z ktoréhokoľvek z  dôvodov uvedených v bode 1 tohto článku, Používateľ nemá nárok na vrátenie akéhokoľvek plnenia, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi.

3. V prípade, ak sa vyskytne podozrenie, že Účet si založil a bola zverejnená Inzercia Realitnou kanceláriou, Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať od takéhoto subjektu preukázať, že je vlastníkom Nehnuteľnosti.

4. V prípade, že Realitná kancelária sa nebude riadiť týmito Obchodnými podmienkami, založí si Účet a jej Inzercia bude zverejnená po zaplatení podľa Cenníka, pričom Prevádzkovateľ následne zistí, že ide o Realitnú kanceláriu, je tento oprávnený požadovať od Realitnej kancelárie zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR, ktorá je splatná do 7 dní odo dňa zaslania písomnej výzvy Používateľovi Prevádzkovateľom. Uplatňovaním zmluvnej pokuty zo strany Prevádzkovateľa nie je dotknutý jeho nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikne konaním Realitnej kancelárie, a to aj v prípade, že presahuje zmluvnú pokutu.

5. V prípade ak Prevádzkovateľ zistí, že ide o Realitnú kanceláriu, je oprávnený zrušiť Účet a Inzerciu Realitnej kancelárie, a nepublikovať jej ďalšiu Inzerciu. Prevádzkovateľ je oprávnený započítať si finančné prostriedky, ktoré zaplatila Realitná kancelária do jeho nároku na zmluvnú pokutu podľa bodu 4 tohto článku.

 

6. Prevádzkovateľ z hľadiska Portálu nezodpovedá:

6.1. za riziko výpadku služieb hostingu, ktorý mu poskytuje tretia strana na prevádzku Portálu,

6.2. za akýkoľvek výpadok alebo nefunkčnosť Portálu, ktorý je zapríčinený v dôsledku konania tretej strany, ktorá mu dodáva akúkoľvek službu týkajúcu sa Portálu, alebo aj ak vznikla konaním alebo nekonaním akejkoľvek osoby mimo Prevádzkovateľa,

6.3. za riziko hacker - pirátskeho útoku na Portál,

6.4. za nefunkčnosť platobnej brány, ktorú mu poskytuje tretia strana pri prevádzke Portálu,

6.5. za akékoľvek iné riziká, ktoré spadajú do vis maior (vyššia moc),

6.6. za akékoľvek riziká, ktoré priamo alebo nepriamo nezavinil Prevádzkovateľ.

 

7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

7.1. za obsah Inzercie, ktorú zverejňujú Používatelia ani za samotný obsah predaja, kúpy, prenájmu, podnájmu, ktorý môže nastať medzi Používateľmi, Návštevníkmi alebo tretími osobami, ani nárokov a plnení z nich vyplývajúcich,

7.2. za zneužitie akýchkoľvek údajov uverejnených Používateľmi pri Inzercii akýmikoľvek osobami,

7.3. za konanie, nekonanie, alebo akékoľvek správanie na Portáli alebo používanie, využívanie Portálu Používateľmi, Návštevníkmi alebo akýmikoľvek tretími osobami,

7.4. za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla vzniknúť Používateľovi  alebo Návštevníkovi Portálu alebo akýmkoľvek tretím osobám v súvislosti s bodom 7.3. tohto článku, v tomto prípade tieto osoby robia všetko na vlastné riziko,

7.5. za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla vzniknúť Používateľovi  alebo Návštevníkovi Portálu alebo akýmkoľvek tretím osobám v súvislosti s nemožnosťou využívania Portálu, v dôsledku čiastočnej alebo nepretržitej nefunkčnosti alebo chybovosti Portálu.

 

8. Prevádzkovateľ je oprávnený využívať všetky výsledky tvorivej ľudskej činnosti, ktoré sa za takéto považujú podľa zákona č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“) a podľa všetkých dotknutých platných právnych predpisov SR, ktoré na jej území chránia duševné vlastníctvo, a to Používateľa, ktorý ich Prevádzkovateľovi poskytne svojím konaním na Portáli, jeho využívaním alebo používaním, avšak len na účely pre ktoré boli zverejnené na Portáli. Týmto mu zároveň udeľuje aj súhlas na manipuláciu s nimi  v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona bez nároku na odplatu, pričom Prevádzkovateľ má právo na ich odstránenie z Portálu. Prevádzkovateľ zároveň nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu, spory, nároky alebo plnenia, ktoré by týmto mohli vzniknúť.

 

V. Prechodné a Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť znenie Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa, pričom za písomné oznámenie zmeny Obchodných podmienok sa považuje zverejnenie ich úplného a posledného znenia na Portáli.

2. Tieto Obchodné podmienky sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom  znení (ďalej len „Obchodný zákonník“). Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý nie je spotrebiteľom,  neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. Ak je Používateľ spotrebiteľom, riadia sa právne vzťahy medzi Používateľom a Prevádzkovateľom Občianskym zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi.

3. Používateľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že zmluvný vzťah založený medzi Prevádzkovateľom a Používateľom týmito Obchodnými podmienkami možno zrušiť dohodou. Tým nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa na jednostranné odstúpenie od týchto Obchodných podmienok.

4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Portáli, ktorým je deň 14.11.2018 Tieto Obchodné podmienky sú zároveň súčasťou zmluvného vzťahu vyplývajúceho z adhéznej zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Používateľom v zmysle § 273 Obchodného zákonníka.

5. Všetky písomnosti, ktoré sa budú doručovať podľa týchto Obchodných podmienok, sa doručujú e-mailom (e-mailovú adresu Používateľa oznámenú Prevádzkovateľovi Používateľom a Email Používateľa), ak to tieto Obchodné podmienky predpokladajú pre prípady uvedené v nich, inak všetky ostatné písomnosti poštou, pričom preukázateľne odoslaná zásielka sa považuje za doručenú na 7. deň odo dňa jej odoslania a to aj vtedy, ak sa z akéhokoľvek dôvodu nedostala do sféry dispozície jej adresáta.   

6. Akýkoľvek obsah (vizuálny, zvukový, obsahový) Portálu (videá, rady, návrhy zmlúv, návody a iné) podlieha ochrane podľa Autorského zákona a podľa všetkých dotknutých platných právnych predpisov SR, ktoré na jej území chránia duševné vlastníctvo, aj keď nie sú vyslovene uvedené v týchto Obchodných podmienkach, a sú vo vlastníctve Prevádzkovateľa.  Žiadna osoba nemá právo na reprodukciu, upravovanie, zverejňovanie, distribúciu, predaj a na akékoľvek iné použitie tohto práva duševného vlastníctva bez toho že by Prevádzkovateľ dal k tomu svoj súhlas.